ตรวจสอบคุณสมบัติ

"คุณสมบัติสำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์มีดังนี้"

1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออก 4 ประเภท ได้แก่

2. การรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 2.1 สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนด ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ
 • 2.2 สำหรับกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Buy with confidence (BWC) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)
 • 2.3 สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด เช่น สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า/เครื่องหนัง/เครื่องประดับเทียม) สินค้าของตกแต่งบ้าน ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารประกอบ คือ
  • หนังสือรับรองจากลูกค้า/ผู้นำเข้า ที่มีความน่าเชื่อถือ
  • หนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น

3. สินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 3.1 เป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย/มีโรงงานในประเทศไทย) หรือ
 • 3.2 เป็นสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตในประเทศไทย และ/หรือ สร้างมูลค่าเพิ่ม/สร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก

4. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว เป็นอย่างน้อย จากกระทรวงอุตสาหกรรม  รายละเอียด

5. การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 - 2553) โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย จากกระทรวงแรงงาน  รายละเอียด

6. การดำเนินงานที่คำถึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการดำเนินงานที่คำถึงถึงผลกระทบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ CSR-DIW โดยจะต้องมีการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติของ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ (จาก 7 ข้อ)

7. ด้านมูลค่าการค้า โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล มูลค่าการส่งออก 3 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปี ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท หรือ มูลค่าการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

การยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์

หลังจากที่ท่านได้สร้างบัญชีสำหรับกรอกข้อมูลสมัครขอรับตรา Tmark แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ Log In เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โดยการกรอก e-mail และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หลังจากนั้นระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้า กรอกข้อมูล (My Application) ซึ่งมาทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่

(1) Company profile

หมายเลขนิติบุคคล
หมายเลขสมาชิกกรม
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

(2) Factory Information

ข้อมูลโรงงาน
แผนที่ตั้งโรงงาน

(3) Brand & Trade Mark

แบรนด์สินค้า

(4) Export Information

ข้อมูลการส่งออก 3 ปีย้อนหลัง
ประเทศที่ส่งออก 5 อันดับแรก

(5) Information & Standard

เลือกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน จาก 8 อุตสาหกรรม ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่อง ใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่ง...

กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
(โรงพยาบาล/คลนิก)

บริการโรงพยาบาล คลินิก

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

สปาและบริการนวดแผนไทย บริการเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพ

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ

สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์ เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

(6) Product & Service

แนบรูปสินค้า/บริการของทางบริษัท พร้อมระบุข้อมูลสินค้า/บริการ อย่างน้อย 3 รูป
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลทุกหน้าต้องทำการบันทึก (Save) ก่อนเข้าสู่หน้าถัดไป และหน้าสุดท้าย (Product & service) ผู้กรอกข้อมูลต้อง

 • คลิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัคร Thailand Trust Mark
 • คลิกรับทราบการให้ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพร้อมลงชื่อยืนยันส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาฯ

การติดตามผลการพิจารณา

หลังยืนยันส่งข้อมูลและเอกสารผ่านระบบให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ ติดตามผลการพิจารณาได้ที่

www.thailandtrustmark.com
025078266

ข้อควรระวัง : เนื่องจากสัปดาห์ปิดรอบพิจารณาในแต่ละรอบ จะมีผู้ยื่นเอกสารติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้การติดต่อ-สอบถามล่าช้า จึงขอแนะนำให้ท่านสอบถามล่วงหน้าก่อนปิดรอบการพิจารณาอย่างน้อย 1 สัปดาห์